Nye sager om lovlige “dybe links”

Vilkårligt onsdag

Sagen kort I en annonce reklamerede Bilka i december med at kunder kunne købe en kasse Tuborg Julebryg for 94,95 kroner. Tilbuddet gjaldt ved køb af max to kasser øl. Ved køb af flere kasser steg prisen til kroner per kasse. Forbrugerombudsmanden mente, at mængdebegrænsningen i tilbuddet var i strid med markedsføringslovens § 7 stk 1, der siger: "En detailvirksomhed må ikke fastsætte noget loft for, hvor stort et antal enheder den enkelte kunde kan købe af en vare. Der må endvidere ikke nægtes salg til bestemte aftagere.

Sagen kort

Sidstnævnte gang jeg skrev om dybe links her på bloggen, var da Ofir heldigvis! Denne gang vil jeg ikke se så meget på de konkrete sager, men mere på de principielle spørgsmål der rejses, og de adskillig misforståelser der gentages. Jeg vil gerne starte med at anbefale at man læser den fantastiske artikel på Lodlinje.

Navigationsmenu

Aktuel fra Dantoto spil er den samlede betegnelse for en række skuespil på heste- og hundevæddeløb med løbende odds totalisatorspil , der udbydes af Danske Licens Spil. Spil på hestevæddeløb kan ske gennem Danske Licens Spils Dantoto terminaler, via www. Endvidere kan Dantoto spil ske på de måder, Danske Licens Spil til enhver udvikling anviser. Nærværende spilleregler gælder uanset, hvordan spillet er foretaget. Det er aldeles betingelse for deltagelse i spil gennem www. Det er ikke tilladt foran personer under 18 år at agere Dantoto. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og forventet spilstop fås ved forhandleren eller på www.

Spilleregler

Grundlovens beskatningshjemmel Enhver stat har behov foran skat og afgift for at bekoste sine udgifter. Dette forkortedes R. Dette indtryk har vistnok siden klæbet indtil samtlige skatteministre og den af kompagni administrerede lovgivning. Skatter og afgifter kan imidlertid ikke pålægges borgere eller selskaber vilkårligt, men kun med hjemmel pr. lov, jf. Af dette legalitetsprincip følger et krav om konkret lovhjemmel, jf. Grundlovens beskatningshjemmel vender imidlertid også den anden vej, dvs. TfS Skatteyderen havde endog spurgt SKAT, inden han indgik forliget om erstatningen.

Børnekonventionen

Kendeord 2 1. Deltagerstaterne skal respektere plus sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert menneskebarn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres ellers værges race, hudfarve, køn, sprog, buddhisme, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, forløsning eller anden stilling. Deltagerstaterne skal møde alle passende forholdsregler for at redde, at barnet beskyttes mod alle former for forskelsbehandling eller straf på baggrund af barnets forældres, værges eller familiemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tillid. Artikel 3 1. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner foran socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme pr. første række. Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og betænksomhed, der er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de rettigheder plus pligter, der gælder for barnets forældrepar, værge eller andre personer med retsvidenskabelig ansvar for barnet, og skal inklusive henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler. Deltagerstaterne skal redde, at institutioner, tjenester og organer inklusive ansvar for omsorg for eller asyl af børn skal være i korrespondens med de standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets antal plus egnethed samt sagkyndigt tilsyn. Artikel 4 Deltagerstaterne skal gennemføre al passende arbejdsmiljølovgivning samt administrative og andre forholdsregler indtil gennemførelsen af de i denne norm anerkendte rettigheder. Med hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal deltagerstaterne gennemføre sådanne forholdsregler, i videst muligt omfang inden for de ressourcer, der er til rådighed, og, hvor der er behov for det, inden foran rammerne af internationalt samarbejde.

Comments